Welcome to Hämähäkkityöryhmä - The Finnish Expert Group on Araneae

Hämähäkkityöryhmä on hämähäkkieläinten (Arachnida) perehtyneiden ammattilaisten ja harrastajien ryhmä, joka tukee hämähäkkieläinten suojelua, harrastusta ja tutkimusta Suomessa. Työryhmä toimii ympäristöhallinnon alaisuudessa. Suomen hämähäkkieläimiä ovat hämähäkit, punkit, lukit ja valeskorpionit. Hämähäkkityöryhmän työkenttä käsittää näiden pääkohderyhmiensä lisäksi myös ”tuhatjalkaiset” (juoksujalkaiset, kaksoisjalkaiset, sokkojuoksiaiset ja harvajalkaiset), maasiirat, esihyönteiset sekä kaksi- ja kolmisukahäntäiset.

Hämähäkkityöryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa 2005. Työryhmän  päätehtävänä on uhanalaisuusarviointien toteuttaminen. Niitä valmistellaan keräämällä yhteen lajeista olemassa olevat tiedot sekä tekemällä maastoretkiä, joiden yhteydessä tarkistetaan vanhoja uhanalaisten lajien esiintymiä sekä selvitetään mielenkiintoisten kohteiden lajistoa. Niin kuin muillakin eliötyöryhmillä, tavoitteena on myös lisätä tietoa ja tietoisuutta lajistosta yleensä, lajien esiintymisestä sekä niiden ekologiasta. Lisäksi työryhmä edistää tutkijoiden, hallinnon ja harrastajien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua.


Silmälläpidettävä (NT) lumilouhikkohämähäkki (Titanoeca nivalis). © Niclas Fritzén

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith